Dortmund (Niemcy), Europa Zuchtschau

DON z Czarnego Dworu – Zwycięzca Europy

DON z Czarnego Dworu (OBELIX z Czarnego Dworu x Malomközi DORKA) – Zwycięzca Europy, BOB